กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 และ เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ

1492502990643

ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นในเดือนมีนาคม โดยปีนี้ได้ใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ซึ่งพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพกันอย่างพร้อมเพรียง และทั้งนี้ ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯประจำปี 2560 เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพนักงานสู่ผู้บริหาร